linux下 vmware server安装

wget http://download3.vmware.com/software/vmserver/VMware-server-1.0.6-91891.tar.gz

tar zxvf VMware-server-1.0.6-91891.tar.gz
cd vmware-server-distrib
./vmware-install.pl

会提示询问,一路回车。

注册码:

99N00-YYNFF-2EJEK-4V79T
9952M-YM56C-2EL04-40Q1R
93N2M-YMMFV-2E60M-427A8
9340J-YW44A-2GJG7-4J3L9
91H24-YW1FZ-2G4GQ-4LKTM
9348J-YM4DA-27Q85-485JJ
934A4-YY5DV-2G0EP-4T7CM
91500-YW46F-25PAM-48QHX
9CM00-YPM6Z-25601-4212J
99M84-YY1FU-2GP24-4A12X
9902N-YWHDF-2GLAM-480LR
9902M-YW14A-27284-42P3N
91N01-YMMDC-275E7-4T7RH
9CH00-YMM4G-2EQ8N-48JK0
990AH-YWMDF-2EQA5-485RD
9158N-YWHFV-2EQ8H-48PU0
9C0AJ-YYH4Y-2GMG6-4LQU8
9902N-YYHDC-27LAJ-4822M
931AJ-YMHFC-2G7A4-48HCT
99004-YY14V-27K84-48H30

 

到这一步了, 怎么操作呢:

我开始半天找不到资料,后来发现需要安装vmware的mui才行:

# wget http://download3.vmware.com/software/vmserver/VMware-mui-1.0.3-44356.tar.gz

# tar -zxvf VMware-mui-1.0.3-44356.tar.gz

# cd vmware-mui-distrib
# ./vmware-install.pl

一路回车下去,好运行了,

访问https://主机地址:8333/ 就看到界面了,要使用主机的用户名密码登陆。(这里的主机是指安装vmare server的主机)。

哎呀我的个神,终于成功了。折腾啊! 结果进去一看,只能监视,还是不能建主机,看来只能用client console了。

 

vmware server console下载

http://download3.vmware.com/software/vmserver/VMware-server-win32-client-1.0.10-203137.zip

参见:

http://gaoxingf.blog.51cto.com/612518/188717

http://www.cyberciti.biz/tips/howto-control-vmware-server-using-web-port-8333.html


Total views.

© 2013 - 2023. All rights reserved.

Powered by Hydejack v6.6.1